Schafer Terra 2 li Granit Sahan Seti - Kahve (13455)

 16 cm Sahan

20 cm Sahan